top of page

Privacyreglement

Ik neem je privacy uiteraard serieus en hecht veel waarde aan bescherming van je persoonlijke gegevens. Om deze reden heb dit privacyreglement opgesteld. De praktijk werkt conform de AVG-wetgeving en beschikt dan ook over een AVG-verklaring die opvraagbaar is in de praktijk. Even de belangrijkste punten op een rijtje:

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, BSN) die ik voor het verlenen van hulp in mijn administratie moet zetten, registreer ik volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat jouw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

 

Het dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. Dit dossier is opgeslagen in een streng beveiligd administratiesysteem speciaal ontwikkeld voor zorgverleners (Praktijkdata). Wanneer de behandeling is afgesloten sluit ik het dossier af. Mits je dat goed vindt stuur ik tijdens en/of na de behandeling de huisarts of verwijzer een brief met informatie over de behandeling. Ik ben wettelijk verplicht om het dossier vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen. 

Recht op inzage en verbetering

Je hebt als cliënt recht op inzage of een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt je me vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt je me verzoeken een eigen verklaring (jouw zienswijze) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht me te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op je verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je partner of kinderen, worden geschaad, kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over je spreek of schriftelijke informatie verstrek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht en zelfs de plicht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huiselijk geweld. In dergelijke gevallen zoek ik in de regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

 

Aanleveren van (geanonimiseerde) gegevens aan derden

Ik ben in principe wettelijk verplicht geanonimiseerd gegevens aan te leveren aan het DBC Informatiesysteem (DIS): Het DIS verzamelt data van alle behandelingen/DBC’s die door GGZ-aanbieders worden geregistreerd. Ook vraagt Stichting Benchmark GGZ om het geanonimiseerd aanleveren van behandelresultaten. Je hoeft hier echter niet mee akkoord te gaan. In dat geval kun je een privacyverklaring tekenen waarin je aangeeft niet te willen dat je gegevens doorgegeven worden aan het DIS en/of Stichting Benchmark GGZ. 

bottom of page